ALGEMENE VOORWAARDEN Van Gelder Trading  


ARTIKEL 1. | DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.


1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige “Algemene voorwaarden Van Gelder Trading”.


2. Van Gelder Trading, de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden, gevestigd aan Borneolaan 185, 1019 HX te Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 55307663


3. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Van Gelder Trading een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.


4. Consument: een Wederpartij, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.


5. Partijen: Van Gelder Trading en de Wederpartij gezamenlijk.


6. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan Van Gelder Trading zich jegens de Wederpartij heeft verbonden tot de verkoop en levering van Producten en/of het verzorgen van een of meer Behandelingen.


7. Overeenkomst op Afstand: de Overeenkomst die tussen Van Gelder Trading en een Consument wordt gesloten in het kader van een door Van Gelder Trading georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Van Gelder Trading en de Consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de Overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, zoals een website. Een Overeenkomst is aldus geen Overeenkomst op Afstand indien en voor zover daarbij door Van Gelder Trading geen georganiseerd systeem voor communicatie op afstand wordt gebruikt, bijvoorbeeld in het geval de Overeenkomst middels een eenvoudig emailbericht wordt gesloten of in het geval de Consument de contactgegevens van Van Gelder Trading op internet of in een telefoonboek opzoekt en telefonisch een Overeenkomst sluit.


8. Producten: alle in het kader van een Overeenkomst door Van Gelder Trading aan de Wederpartij te verkopen en te leveren zaken, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, cellulite cups, cellulite olie, collagen gummies en andere aan beauty en verzorging gerelateerde zaken.


9. Behandeling: iedere in het kader van een Overeenkomst door Van Gelder Trading te verzorgen behandeling in de cupsalon van Van Gelder Trading.


10. Rittenkaart: een virtuele kaart waarmee de Wederpartij voorafgaand een bepaald aantal Behandelingen inkoopt, welke rittenkaart voor bepaalde tijd geldig is.


11. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.


ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aan de Wederpartij gericht aanbod van Van Gelder Trading en iedere tot stand gekomen Overeenkomst.


2. Indien en voor zover daarvan niet uitdrukkelijk en Schriftelijk is afgeweken, zijn de eventuele algemene voorwaarden van de Wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, niet op de Overeenkomst van toepassing. Indien uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen dat tevens de algemene voorwaarden van de Wederpartij op de Overeenkomst van toepassing zijn, vindt in geval van strijdigheid tussen de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en de algemene voorwaarden van de Wederpartij, uitsluitend het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden toepassing.


3. Van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.


4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.


ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN 1. Behoudens voor zover uit een reeds tussen Partijen tot stand gekomen contract anders voortvloeit, is elk aanbod Van Gelder Trading vrijblijvend en onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid van de aangeboden Producten c.q. Behandelingen.


2. De Wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Van Gelder Trading dat een kennelijke fout of vergissing bevat.


3. Ten aanzien van de verkoop van Producten aan niet-consumenten behoudt Van Gelder Trading zich, onverminderd het bepaalde in lid 1, het recht voor een minimumbestelhoeveelheid van 15 stuks met een minimumorderbedrag van € 200,- (excl. btw en verzendkosten) te hanteren. Pagina 2 van 7 4. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de Wederpartij afwijkt van het aanbod van Van Gelder Trading, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Van Gelder Trading anders aangeeft. Indien de Overeenkomst langs elektronische weg is gesloten, wordt de totstandkoming van de Overeenkomst, onverminderd het bepaalde in lid 1, zo spoedig mogelijk per e-mail door Van Gelder Trading aan de Wederpartij bevestigd.


ARTIKEL 4. | RECHT VAN ONTBINDING BIJ EEN OVEREENKOMST OP AFSTAND 1.


De Consument is, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, gerechtigd om een Overeenkomst op Afstand die betrekking heeft op een Rittenkaart of losse Behandeling, tot 14 dagen na totstandkoming daarvan, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien de Overeenkomst op Afstand een consumentenkoop betreft, is de Consument, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, tot 14 dagen nadat de Producten door of namens hem in ontvangst zijn genomen, gerechtigd de Overeenkomst op Afstand zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Rittenkaarten en Behandelingen


2. De Consument heeft geen recht van ontbinding bij een Overeenkomst op Afstand die betrekking heeft op een Rittenkaart of losse Behandeling, na nakoming van de Overeenkomst door Van Gelder Trading, indien: - de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en, - de Consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra Van Gelder Trading de Overeenkomst op Afstand volledig is nagekomen.


3. Nakoming van de Overeenkomst op Afstand die betrekking heeft op een Rittenkaart of losse Behandeling, binnen de bedenktijd als bedoeld in lid 1, geschiedt uitsluitend op uitdrukkelijk verzoek van de Consument.


4. Bij uitoefening van het recht van ontbinding ten aanzien van een Overeenkomst op Afstand die betrekking heeft op een Rittenkaart of losse Behandeling, is de Consument Van Gelder Trading een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Van Gelder Trading is nagekomen op het moment van uitoefening van het recht van ontbinding, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. Het evenredige bedrag dat de Consument aan Van Gelder Trading is verschuldigd, wordt berekend op grond van de totale prijs zoals uitdrukkelijk is overeengekomen, met dien verstande dat in geval tot het moment van uitoefening van het recht van ontbinding, de Rittenkaart reeds gedeeltelijk is verzilverd, de Consument voor de reeds afgenomen Behandeling(en), de op dat moment geldende prijs voor losse Behandelingen aan Van Gelder Trading is verschuldigd. Consumentenkoop


5. De Consument heeft, onverminderd de overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek uitgesloten gronden, geen recht van ontbinding bij de levering van: - volgens specificaties van de Consument vervaardigde Producten die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; - Producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben; - Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken, waaronder in elk geval begrepen cellulite cups en cellulite olie.


6. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de Consument zorgvuldig om te gaan met de betreffende Producten en de verpakkingen daarvan. De Consument mag de te retourneren Producten slechts in die mate uitpakken en gebruiken voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de Producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument de Producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.


7. Indien de Consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de Producten onbeschadigd, met alle meegeleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Van Gelder Trading  retourzenden.


8. De Consument is aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van de Producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de Producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 6. Van Gelder Trading is gerechtigd deze waardevermindering aan de Consument in rekening te brengen, al dan niet door deze te verrekenen met de eventueel van de Consument reeds ontvangen betaling.


9. Retournering van de Producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de Consument de Overeenkomst op Afstand conform het bepaalde in lid 11 heeft ontbonden.


10. Indien de Consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de Producten voor rekening van de Consument. Afwikkeling


11. De Consument kan van zijn recht van ontbinding gebruik maken door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Van Gelder Trading aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Van Gelder Trading. Zodra Van Gelder Trading in Pagina 3 van 7 kennis gesteld van het voornemen van de Consument om de Overeenkomst op Afstand te ontbinden, zal Van Gelder Trading de ontbinding zo spoedig mogelijk per e-mail bevestigen.


12. Van Gelder Trading zal de eventueel reeds van de Consument ontvangen betaling waarop de ontbinding betrekking heeft, minus de eventuele waardevermindering en het eventuele bedrag als bedoeld in lid 4, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst op Afstand aan de Consument terugbetalen, mits in geval van een consumentenkoop, de Producten door Van Gelder Trading zijn terugontvangen, dan wel door de Consument is aangetoond dat de Producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien in het kader van een consumentenkoop slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten die door de Consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking. Voorts is Van Gelder Trading niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen, indien de Consument uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door Van Gelder Trading aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.


ARTIKEL 5. | LEVERING VAN PRODUCTEN


1. De levering van Producten vindt plaats door bezorging daarvan op het door de Wederpartij opgegeven afleveradres. Indien geen afleveradres is vermeld, geldt het factuuradres als afleveradres.


2. Van Gelder Trading behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren. In dat geval vangt de eventuele bedenktijd van de Consument in verband met het recht van ontbinding als bedoeld in artikel 4, pas aan op het moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de Consument in ontvangst is genomen.


3. Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, gaat het risico van verlies en beschadiging van de Producten over op de Wederpartij op het moment dat de Producten door of namens haar in ontvangst zijn genomen.


4. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de Wederpartij nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren Producten in ontvangst te nemen en haar overige verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen.


5. Indien Van Gelder Trading als gevolg van een aan de Wederpartij toerekenbare omstandigheid extra kosten maakt, bijvoorbeeld in verband met meerdere afleverpogingen, komen deze kosten aanvullend voor rekening van de Wederpartij.


ARTIKEL 6. | BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR BEHANDELINGEN


1. Indien de Overeenkomst betrekking heeft op een Rittenkaart, geeft de Rittenkaart de Wederpartij recht op deelname aan het uitdrukkelijk overeengekomen aantal (6 of 12) Behandelingen. Een Rittenkaart is geldig voor de duur van 12 maanden na aanschaf daarvan. Indien deze geldigheidsduur is verstreken, maakt de Wederpartij niet langer aanspraak op Behandelingen op basis van de Rittenkaart, ook niet indien het overeengekomen aantal Behandelingen nog niet is verbruikt.


2. Behandelingen op basis van een Rittenkaart dienen door de Wederpartij te worden gereserveerd op de website van Van Gelder Trading waarop de Rittenkaart is aangeschaft. De Wederpartij verkrijgt daartoe inloggegevens van Van Gelder Trading. De Wederpartij dient deze inloggegevens strikt geheim te houden. Alle handelingen die onder het account van de Wederpartij worden verricht, worden de Wederpartij toegerekend.


3. De Wederpartij kan een al dan niet op basis van een Rittenkaart gereserveerde behandeling annuleren of verplaatsen tot 48 uur vóór aanvang van de geplande Behandeling. In geval een zodanig verzoek tot annuleren of verplaatsen niet tijdig door de Wederpartij wordt gedaan, wordt de Behandeling van het tegoed van de Rittenkaart afgeschreven c.q. vindt geen terugbetaling of kwijtschelding plaats van de prijs van de losse Behandeling.


4. Het bepaalde in het vorige lid laat het bepaalde in artikel 4 onverlet.


5. De Wederpartij verklaart door gebruik te maken van een Behandeling impliciet dat zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat is om daarvan gebruik te maken zonder schade voor haar gezondheid. De Wederpartij garandeert dat zij in zodanige goede lichamelijke en geestelijke conditie verkeert dat zij niet op de hoogte is van een medische of andere reden waarom zij niet in staat zou zijn om van een Behandeling gebruik te maken en dat die Behandeling niet schadelijk is voor haar gezondheid, veiligheid, welzijn of lichamelijke conditie. Gebruik van Behandelingen geschiedt uitsluitend op eigen risico van de Wederpartij.


ARTIKEL 7. | LEVERINGSTERMIJNEN


1. Van Gelder Trading spant zich in de tussen Partijen overeengekomen leveringstermijnen na te komen. Echter zijn alle door Van Gelder Trading vermelde leveringstermijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet- fatale termijnen. Het verzuim van Van Gelder Trading treedt niet eerder in dan nadat de Wederpartij Van Gelder Trading Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Van Gelder Trading haar leveringsverplichting alsnog kan nakomen en de nakoming daarvan na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.


2. Overeengekomen leveringstermijnen vangen niet eerder aan dan nadat Van Gelder Trading alle voor de levering benodigde gegevens van de Wederpartij heeft ontvangen.


ARTIKEL 8. | KLACHTEN


1. De Wederpartij is gehouden om een eventuele klacht omtrent de uitvoering van een Behandeling door Van Gelder Trading, onverwijld na constatering, althans het redelijkerwijs kunnen constateren van de door haar veronderstelde tekortkoming, aan Van Gelder Trading Pagina 4 van 7 mondeling kenbaar te maken en vervolgens binnen twee werkdagen, onder nauwkeurige opgave van de gronden waarop de klacht betrekking heeft, aan Van Gelder Trading Schriftelijk te bevestigen, bij gebreke waarvan geacht wordt dat Van Gelder Trading ter zake aan haar verplichtingen heeft voldaan en de Wederpartij geen beroep meer kan doen op enige tekortkoming van Van Gelder Trading ter zake.


2. Ten aanzien van de levering door Van Gelder Trading van Producten aan de Wederpartij, dient de Wederpartij op het moment van leveren, althans onverwijld daarna, te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid van de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de Producten naar oordeel van de Wederpartij niet aan de Overeenkomst beantwoord(t)(en), dient zij daarvan onverwijld mededeling te doen aan Van Gelder Trading.


3. Klachten met betrekking tot ten tijde van de levering van de Producten redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken, dienen binnen drie dagen nadat de Wederpartij van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had kunnen geraken, Schriftelijk, onder nauwkeurige opgave van de gronden waarop de klacht betrekking heeft, bij Van Gelder Trading te zijn ingediend.


4. In afwijking van het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, kan een Consument er geen beroep meer op doen dat hetgeen in het kader van een consumentenkoop is geleverd niet aan de Overeenkomst beantwoordt, indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de Consument ter zake bij Van Gelder Trading is geklaagd.


5. Indien de Wederpartij niet tijdig en overeenkomstig het bepaalde in de voorgaande leden klaagt, vloeit er voor Van Gelder Trading uit een dergelijke klacht van de Wederpartij geen enkele verplichting voort.


6. Ook indien de Wederpartij tijdig klaagt, blijft haar verplichting tot tijdige betaling aan Van Gelder Trading bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat.


ARTIKEL 9. | GARANTIE EN CONFORMITEIT BIJ PRODUCTVERKOOP


1. Van Gelder Trading verstrekt uitsluitend garantie op de door haar geleverde Producten indien en voor zover zulks uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen, met dien verstande dat een door Van Gelder Trading, fabrikant of importeur verstrekte garantie niets afdoet aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die Consumenten in het kader van een consumentenkoop jegens Van Gelder Trading kunnen doen gelden (non-conformiteit).


2. De eventueel toepasselijke garantie (waaronder tevens begrepen een aanspraak op basis van non-conformiteit) vervalt in elk geval indien een gebrek van het geleverde Product het gevolg is van een van na de levering van buiten komende oorzaak dan wel anderszins niet aan Van Gelder Trading dan wel haar toeleverancier kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken ontstaan na de levering als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, onjuist of onoordeelkundig gebruik, gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege Van Gelder Trading en het aanbrengen van veranderingen aan het geleverde, waaronder mede begrepen reparaties die niet met voorafgaande Schriftelijke instemming van Van Gelder Trading zijn uitgevoerd.


3. De Wederpartij kan slechts een beroep doen op het bepaalde in de vorige leden indien de Wederpartij aan al haar uit de Overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen heeft voldaan.


4. Producten kunnen, behoudens het bepaalde in artikel 4, nimmer zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Van Gelder Trading worden geretourneerd.


ARTIKEL 10. | OVERMACHT


1. Van Gelder Trading is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.


2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.


3. Indien Van Gelder Trading bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk nog aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk nog uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.


4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.


ARTIKEL 11. | OPSCHORTING EN ONTBINDING


1. Van Gelder Trading is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Van Gelder Trading ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de Pagina 5 van 7 bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Wederpartij Schriftelijk door Van Gelder Trading in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.


2. Indien de Wederpartij haar onderneming liquideert of overdraagt aan een derde, in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op haar goederen is gelegd, alsook in geval waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Van Gelder Trading gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.


3. De Wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Van Gelder Trading uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.


4. De Wederpartij is verplicht de schade die Van Gelder Trading ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.


5. Indien Van Gelder Trading de Overeenkomst ontbindt, zijn alle vorderingen die Van Gelder Trading op de Wederpartij heeft, terstond opeisbaar.


ARTIKEL 12. | PRIJZEN & BETALINGEN


1. Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, komen de bezorgkosten in verband met de levering van Producten aanvullend voor rekening van de Wederpartij. Voor pakketten bedragen de bezorgkosten € 6,95 per pakket en voor pallets € 50,- per pallet. Voordat een Overeenkomst met een Consument wordt gesloten, wordt de totaalprijs vermeld, inclusief btw en eventuele bijkomende kosten.


2. Behoudens voor zover ter zake reeds uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, is Van Gelder Trading gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de Wederpartij te vorderen, met dien verstande dat Van Gelder Trading een Consument in het kader van een consumentenkoop niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan de helft van de kooprijs.


3. Betaling dient te geschieden op (een van) de daartoe door Van Gelder Trading aangewezen betaalmethode(n), binnen de door Van Gelder Trading vermelde of aangezegde termijn. In geval van overboeking hanteert Van Gelder Trading een standaardbetalingstermijn van acht dagen na factuurdatum, maar kan daarvan in individuele gevallen afwijken.


4. Van Gelder Trading is gerechtigd de aan de Wederpartij te verstrekken facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen.


5. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Wederpartij intreedt, is de Wederpartij, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente, indien de Wederpartij handelt in hoedanigheid van Consument.


6. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de Wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Wederpartij.


ARTIKEL 13. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING


1. De Wederpartij draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door haar verstrekte gegevens. Voorts draagt de Wederpartij de schade veroorzaakt door een (andere) tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede schade veroorzaakt door een andere omstandigheid die niet aan Van Gelder Trading kan worden toegerekend.


2. Deelname aan Behandelingen is geheel vrijwillig en volledig voor eigen risico van de Wederpartij. Van Gelder Trading is ter zake in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk. De Wederpartij vrijwaart Van Gelder Trading van alle medische claims, processen, verlies, schade of diefstal van eigendommen van de Wederpartij of van goederen die door de Wederpartij zijn meegebracht, verwonding of overlijden, met daarin verwerkt claims over nalatigheid ontstaan uit de door Van Gelder Trading aangeboden diensten.


3. Van Gelder Trading aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet door de Wederpartij in verband met een Behandeling behalen van bepaalde resultaten. Van Gelder Trading verbindt zich ter zake uitsluitend tot een inspanningsverbintenis.


4. Gebruik van de Producten dient met strikte inachtneming van de eventueel meegeleverde gebruiksaanwijzing plaats te vinden. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de Wederpartij of eindgebruiker om te onderzoeken of de Producten geschikt zijn voor het beoogde gebruik door de Wederpartij of eindgebruiker. Voor schade ontstaan als gevolg van het gebruik van de Producten in strijd met de eventueel meegeleverde gebruiksvoorschriften, is Van Gelder Trading nimmer aansprakelijk.


5. Van Gelder Trading is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst, letselschade en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Van Gelder Trading is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze Algemene Voorwaarden en met name het bepaalde in lid 6, jegens de Wederpartij slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de Wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Van Gelder Trading in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid Pagina 6 van 7 en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: - de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze Algemene Voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt; - de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Van Gelder Trading aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Van Gelder Trading toegerekend kunnen worden; - redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden.


6. De aansprakelijkheid van Van Gelder Trading is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot de factuurwaarde van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Van Gelder Trading betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Van Gelder Trading nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door Van Gelder Trading afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Van Gelder Trading dat krachtens die verzekering toepassing vindt.


7. In het kader van een consumentenkoop strekken de beperkingen van dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.


8. De Wederpartij vrijwaart Van Gelder Trading van eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan Van Gelder Trading toerekenbaar is. Indien Van Gelder Trading uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Van Gelder Trading zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Van Gelder Trading, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Van Gelder Trading en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.


9. De aansprakelijkheidsbeperkingen als vermeld in deze Algemene Voorwaarden gelden niet indien en voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Van Gelder Trading.


ARTIKEL 14. | EIGENDOMSVOORBEHOUD


1. Alle door Van Gelder Trading verkochte en geleverde Producten blijven haar eigendom totdat de Wederpartij al haar verplichtingen uit de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.


2. Het is de Wederpartij verboden de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.


3. Indien derden beslag leggen op de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Wederpartij verplicht Van Gelder Trading hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.


4. De Wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Van Gelder Trading en de eventueel door Van Gelder Trading aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Van Gelder Trading is bij verzuim van de Wederpartij gerechtigd de hier bedoelde Producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de Wederpartij.


ARTIKEL 15. | ALGEMEEN KLACHTBELEID


1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst door Van Gelder Trading dienen, onverminderd het bepaalde in artikel 8, binnen bekwame tijd nadat de Wederpartij de vermeende gebreken of tekortkoming heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, Schriftelijk (zoals per e-mail) te worden ingediend bij Van Gelder Trading.


2. Bij Van Gelder Trading ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de Wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.


3. Indien een klacht van een Consument in het kader van een Overeenkomst op Afstand, niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).


ARTIKEL 16. | INTELLECTUELE EIGENDOM


1. Van Gelder Trading dan wel haar toeleveranciers of licentiegevers behouden zich alle rechten van intellectuele eigendom voor ten aanzien van de Producten en de samenstelling daarvan, alsmede op de door hen gevoerde merknamen, logo’s en op de website van Van Gelder Trading dan wel andere media waarvan zij gebruik maakt, weergegeven teksten, beeldmaterialen en andere content van welke aard dan ook met betrekking tot Van Gelder Trading. Het is de Wederpartij verboden deze goederen te (doen) verveelvoudigen, na te maken, te (doen) reproduceren of te (doen) openbaren of verspreiden of op welke andere wijze dan ook te gebruiken dan uit de aard of strekking van de Overeenkomst c.q. het normale gebruik van de bedoelde website c.q. media voortvloeit. Pagina 7 van 7 2. Een aan de Wederpartij toerekenbare schending van het bepaalde in het vorige lid, geeft Van Gelder Trading het recht om onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk, alsmede een nader aan de hand van de aard en omvang van de inbreuk vast te stellen schadevergoeding te vorderen.


ARTIKEL 17. | SLOTBEPALINGEN


1. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.


3. Voor zover de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Van Gelder Trading aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen. 4. De Nederlandstalige versie van deze Algemene Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.